Reserveer hier
Boek direct, beste beschikbare prijzen.
Beveiligde verbinding via Cubilis.
Reserveer hier
Boek direct, beste beschikbare prijzen.

Beveiligde verbinding via Cubilis.

Voorwaarden en Disclaimer

Algemene voorwaarden & Disclaimer

 

 

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over de Gilde der Brugse Gastenverblijven, (vanaf hier vermeld als ‘De groep’) en de door ‘de groep’ aangeboden dienstverlening.

Deze levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. ‘De groep’ behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ‘De groep’. ‘De groep’ sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij ‘de groep’ en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van ‘de groep’.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN ‘DE GROEP’

Voorwaarden en details:

1. Beste prijs garantie en geen reservatiekosten: er geldt mogelijks wel een extra toeristen of servicebelasting in de gastenverblijven.

2. Gratis annuleren is enkel mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Gelieve hiervoor contact op te nemen met het gastenverblijf.

3. De betalings- en reservatievoorwaarden verschillen van gastenverblijf. Gelieve contact op te nemen met uw gastenverblijf.

Artikel 1

Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van ‘de groep’. Deze voorwaarden worden vermeld op de website . Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze lokalen of de ontvangst van onze documenten of prestaties.

Artikel 2

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door iedere B&B afzonderlijk, welke zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.

Artikel 3

De logies-houder  is slechts aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken die een gast die in het gastenverblijf logeert binnenbrengt, voor een maximaal bedrag van honderd maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid tenzij de zaak effectief in bewaring werd gebleven, de logies-houder  weigerde waardepapieren, geld en waardevolle zaken in bewaring te nemen of wanneer de beschadiging het gevolg is van de fout van de logies-houder. De logies-houder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te wijten is aan de gast zelf of de persoon die hem vergezelt, bezoekt of bij hem in dienst is; gewapenderhand gepleegde diefstal of de aard of het gebrek van de zaak. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, moet de gast de schade onmiddellijk na de vaststelling ervan kenbaar maken aan de logieshouder .

Artikel 4

Aan de klant wordt slechts een factuur gestuurd indien hij hierom verzoekt behoudens de gevallen waarin de afgifte van een factuur wettelijk verplicht is. De prijs is contant betaalbaar, netto en zonder reductie. In geval van niet betaling zal de prijs van rechtswege verhoogd worden met verwijlintresten aan de conventionele rentevoet van 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1.500 euro per invordering. Bovendien laat elke laattijdige betaling van een enkele factuur van ‘de groep’ toe alle prestaties op te schorten van welke aard ook, dat nog aan het lopen is. Desgevallend kan ‘de groep’ het recht tot ontbinding inroepen. Deze beslissingen kunnen genomen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle goederen van de gast die zich in het gastenverblijf bevinden, worden weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen. Elke klacht over de kwaliteit van genoten diensten dient geformuleerd te worden binnen de 3 dagen na levering. Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 7 dagen na verzending van de factuur

Artikel 5

Elk geschil behoort tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Brugge en behoudens anders luidende wettelijke bepaling zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om van deze clausule afstand te doen bij invordering.

Artikel 6 - annuleringsvoorwaarden via de site

Standaard: Te bepalen met het gastenverblijf in sprake.

Niet-restitueerbaar: in geval van annulering, wijziging of indien je niet komt opdagen (no show) wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Vooruitbetaling: op elk moment nadat je geboekt hebt, kan het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht worden. Het gastenverblijf behoudt het recht om jouw reservering te annuleringen indien jouw creditcard niet werkt.

Artikel 7

De klant zal bij het inchecken een kredietkaart ter beschikking stellen, waarvan het desbetreffende gastenverblijf de gegevens zal opnemen. Zo de klant de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruik maakt van faciliteiten (bijv. minibar, wellness, bar, restaurant, enz.) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal het gastenverblijf het recht hebben deze via de kredietkaart in mindering te brengen, op voorwaarde dat het detail van de afrekening aan de klant wordt bezorgd, hetzij elektronisch hetzij per post. In ieder geval dient de klant de uitgevoerde betaling binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren zo hij meent dat ze niet terecht is gebeurd.

 

Betalingstermijnen

De betalingstermijn van een door ‘de groep’ opgestelde factuur of een factuur opgemaakt door een van het gastenverblijf bedraagt 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de factuur is verstuurd.

 

Informatie over de remarketingtags van Google

Om persoonlijke en op gedrag gebaseerde reclame (‘behavioural targeting’) te kunnen aanbieden, maakt deze website gebruik van remarketingtags, een dienst van Google Inc. (hoofdkantoor in Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna ‘Google’ genoemd). Als u deze website opent, plaatst Google cookies op het eindapparaat dat u gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden met een reeks getallen die gelezen kunnen worden om het gedrag van gebruikers te analyseren. Wij gebruiken de cookies om te achterhalen welke partnerwebsites u op het eindapparaat hebt geopend en welke advertenties er daar te zien waren. Bij het aanbieden van op gedrag gebaseerde reclame vinden we het heel belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarom gebruiken we alleen geanonimiseerde gegevens om de kwaliteit van de reclameboodschappen te verbeteren. We slaan de gegevens niet op en/of voegen ze niet samen om uw identiteit te kunnen achterhalen. U kunt op eender welk moment beslissen of u nog gepersonaliseerde reclame te zien wilt krijgen of niet. De cookies die wij aanmaken, verlopen automatisch na negentig dagen, tenzij u ze voordien handmatig blokkeert of uitschakelt. U kunt de cookies die Google plaatst permanent uitschakelen door de instellingen voor cookies te veranderen via deze link. Hier kunt u de reclame-instellingen van Google wijzigen. U kunt cookies ook uitschakelen door naar de deactiveringpagina van het Network Advertising Initiative te gaan en daar de instructies te volgen. Meer informatie over de remarketingdienst van Google vindt u op hun site.

 

Department Internationaal Vlaanderen

Het departement Toerisme Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.

 

Department Toerisme Vlaandere; dienst toeristische vergunningen. Boudewijnlaan 30 bus 8, 1000 Brussel. 0032 2 553 29 50 logies@toerismevlaanderen.be.